မြန်မာယူနီကုဒ်ကို Apple Computer တွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနည်း

Download လုပ် zip ဖြေပြီး Keyboard Layouts ထဲကို files တွေရွှေ့လိုက်ပါ
Go to setting and choose Keyboard
Input Sources ကိုရွေးပြီးတော့ ဘယ်ဘက်ထောင့်က Add Button လေးကို click နှိပ်လိုက်ပါ
Others ကိုရွေးပြီးတော့ Apple4MM Unicode ကိုရွေးပါပြီးရင်ညာဘက်ထောက်က Add button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
နောက်ဆုံးတော့သင့် menu bar မှာ Apple4MM Unicode ပေါ်လာပါပြီ… Keyboard switch လုပ်မယ်ဆိုရင် Shift + Control + Space နှင့်ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။

--

--

--

Check https://setkyar.com for more blogs.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Set Kyar Wa Lar

Set Kyar Wa Lar

Check https://setkyar.com for more blogs.

More from Medium

Use PING to check your internet connection for your Monika API monitoring

Host your React-based personal website with GitHub, Netlify, and a custom domain and save money

Drupal vs. WordPress: Comparing Enterprise CMS Platforms

Prismic Headless CMS vs Forestry Git Backed CMS

Prismic Headless CMS vs Forestry Git Backed CMS